دانلود مقاله

توضیحات محصول

شبیه سازی و اجرای DVR برای جبران افت ولتاژ

صفحات فارسی : 12     تعداد کلمات:2422

صفحات انگلیسی : 5

چکیده

یکی از نگرانی های مهم در عصر حاضر به کیفیت توان مربوط می گردد . کیفیت توان بویژه با معرفی دستگاه های پیچیده که عملکرد اشان برای کیفیت تامین توان بسیار حساس می باشد  به یک امر مهم تبدیل شده است . مشکل کیفیت توان را می توان این گونه در نظر گرفت که به صورت یک ولتاژ ، جریان یا فرکانس غیر استاندارد ظاهر شده است که به شکست یا نقص عملکرد تجهیزات کاربر نهایی منجر می گردد . یکی از مهم ترین مشکلات که در این بخش مورد توجه قرار گرفته است در  واقع به افت توان مربوط می گردد . تجهیزات توان سفارشی نظیر جبران ساز استاتیک توزیع (D-STATCOM) ، بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) و بهینه ساز کیفیت توان یکنواخت (UPQC) برای حل این مشکل مورد استفاده قرار می گیرند . DVR که موثرترین و کارامد ترین دستگاه توان سفارشی مدرن بکار رفته در شبکه های توزیع توان محسوب می شود در این مقاله به دلیل پایین ترین هزینه ، کوچک ترین اندازه و پاسخ دینامیک سریع به اختلال توزیع بکار گرفته می شود . تجزیه و تحلیل DVR در محیط نرم افزاری MATLAB/ SIMULINK و اجرای سخت افزاری ان برای جبران افت ولتاژ در این مقاله نشان داده می شود . عملکرد DVR در کاهش افت های ولتاژ در نتایج به طور واضح نشان داده شده است .

کلید واژه ها : DVR ، D-STATCOM  ، MATLAB/SIMULINK ، کیفیت  توان ، UPQC ، جبران افت ولتاز

ABSTRACT

Power quality is one of major concerns in the present era. It has become important, especially, with the introduction of sophisticated devices, whose performance is very sensitive to the quality of power supply. Power quality problem is an occurrence manifested as a nonstandard voltage, current or frequency that results in a failure or mis-operation of end user equipments. One
of the major problems dealt here is the voltage sag. To solve this problem, custom power devices such as Distribution Static Compensator (D-STATCOM), Dynamic Voltage Restorer (DVR),
and Unified Power Quality Conditioner (UPQC) are used. In this paper, DVR, which is the most efficient and effective modern custom power device used in power distribution networks, is
employed because of its lower cost, smaller size, and fast dynamic response to the disturbance. This paper presents the simulation analysis of a DVR in MATLAB / SIMULINK environment and its hardware implementation for voltage sag compensation. The results showed clearly the performance of the DVR in mitigating voltage sags

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی