دانلود مقاله

توضیحات محصول

غلظت مطلوب باسیلوس مگاتریوم برای تقویت بتن ساختاری

تعداد صفحات انگلیسی:  14       تعداد کلمات:5403

تعداد صفحات فارسی:31

چکیده

پنج غلظت سلول مختلف  باسیلوس مگاتریوم( cfu/ml   105×10 تا   105×50 ) در بتن ساختاری برای رسیدن به غلظت بهینه باکتریها معرفی شدند. افزایش قابل توجهی در مقاومت در مورد cfu/ml 105×30 در سنین مختلف مشاهده شد. استحکام بالاترین درجه بتن باکتریایی (24٪) نسبت به پایینترین درجه (12.8٪) به دلیل مکانیسم آهکی شدن بهبود یافته است. بارش کلسیت میکروبی با استفاده از آنالیز پراش اشعه ایکس اندازه گیری شد ، با استفاده ازميکروسکوپ الکترون روبشي تجسمی شد  و با استفاده از طیف سنج پراکندگی انرژی تجزیه و تحلیل شد. مشخص شد كه غلظت بهينه  باسیلوس مگاتریوم بر بتن سازه با مقاومت بالا تاثيری مثبت دارد.

مقدمه

در حال حاضر کاربرد بتن به دلیل در دسترس بودن ماده اولیه آن بطور مداوم در حال افزایش است. بدیهی است که سیمان به عنوان ماده اصلی بتن ، تأثیر محیطی بالاتری در گرم شدن کره زمین دارد زیرا 10٪ از کل انتشار CO2 ناشی از صنعت سیمان است. بنابراین ساخت بتن پایدار یکی از الزامات فوری برای توجیه محیط زیست است. از این رو ، ضروری شده است که مطالعات مربوط به استفاده از مواد طبیعی توجه بیشتری را جلب کند.

Optimum concentration of Bacillus megaterium for strengthening structural concrete

abstract
Five different cell concentrations of Bacillus megaterium (10  10 5 to 50  10 5 cfu/ml) were introduced in structural concrete to achieve the optimum concentration of bacteria. The significant increase in the strength was obtained in the case of 30  10 5 cfu/ml at different ages. The strength of highest grade of bacterial concrete had improved (24%) as compared to lowest grade (12.8%) due to calcification mechanism. Microbial calcite precipitation was quantified using X-ray diffraction analysis, visualized by scanning electron microscopy and analyzed by energy dispersive spectrometer. It was found that the optimum concentration of B. megaterium had a positive effect on high strength structural concrete.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی