دانلود مقاله6e

توضیحات محصول

هم کپسول سازی روغن ماهی، فیتوسترول استر و لیمونن به وسیله پروتئین های شیر

Co-encapsulation of fish oil with phytosterol esters and limonene by milk proteins

متن انگلیسی 8 صفحه

ترجمه فارسی 19 صفحه  تعداد کلمات:4964

Abstract

Co-encapsulated microcapsules containing three lipophilic bioactive components (LBCs) including fish

oil, phytosterols and limonene were studied and compared with those containing only fish oil. Milk proteins

(whey protein isolate and sodium caseinate in a ratio of 4:1) were used as wall materials.

چکیده

در تحقیق حاضر، میکروکپسول های حاوی ترکیب هم کپسول سازی شده ی سه ماده ی زیست فعال چربی دوست (LBC) یعنی روغن ماهی، فیتوسترول ها و لیمونن مورد مطالعه قرار می گیرد و با میکروکپسول هایی که تنها حاوی روغن ماهی هستند مقایسه می شود. در این تحقیق از پروتئین های شیر (ایزوله پروتئین پنیرآب و سدیم کازئین با نسبت 4:1) به عنوان مواد تشکیل دهنده ی دیواره استفاده شده است.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی