دانلود مقاله6e

توضیحات محصول

واکنش به چالش ها و فرصت ها در چهارمین انقلاب صنعتی در کشور های در حال توسعه

صفحات انگلیسی : 10

صفحات فارسی :24      تعداد کلمات:8365

چکیده :

فرصت ها و چالش های اقتصادی و اجتماعی مهم که دولت ها را وادار می کنند تا به حمایت از تغییر شکل جامعه به طور مناسب پاسخ دهند  با ظهور چهارمین انقلاب صنعتی  وعده داده می شوند . هدف مطالعه حاضر این است تا چالش های پیش رو کشور های در حال توسعه را در زمینه پذیرش برنامه های تغییر شکل دیجیتالی را درک نماید تا از مزیت های اجتماعی و اقتصادی تحول صنعتی دیجیتال محور چهارم استفاده ابزاری نماید . تحقیق مبتنی بر مطالعه موردی تفسیری است که از گواهی اسناد و بازنگری ادبیات تحقیق به عنوان روش اولیه جمع اوری داده  خودش استفاده می کند . افریقای جنوبی به عنوان مطالعه موردی تکی از یک کشور در حال توسعه که تغییر شکل دیجیتالی را به عنوان راهبرد حیاتی در رشد فراگیر با آغوش باز پذیرفته است ، مورد استفاده قرار می گیرد .

مفاهیم CCS :

·        محاسبه (رایانش) کاربردی کامپیوتر های در حوزه های دیگر محاسبه در دولت دولت الکترونیکی

کلید واژه ها : جامعه شناختی فنی ؛ انقلای صنعتی چهارم ؛ جامعه هوشمند ؛ تغییر شکل دیجیتالی

1 مقدمه و پیش زمینه

ظهور چهارمین انقلاب صنعنی که همچنین به Industry 4.0 معروف است با خود فرصت ها و چالش های اقتصادی و اجتماعی چشمگیری را به همراه آورده است که این موضوع را الزامی می سازند تا دولت ها به طور مناسب پاسخ دهند ( ماندا و بک هوس 2017 ) . این انقلاب صنعتی با ادغام فناوری هایی شناخته می شود که ” عدم وضوح خطوط بین حوزه های فیزیکی ، دیجیتالی و بیولوژیکی ” است ( شواب 2016) . این انقلاب برای اختلال در جامعه ، کسب و کار و دولت از طریق نواوری هایش تنظیم می گردد . این انقلاب یک سری فرصت های جدید را ایجاد می کند ؛ کشور های در حال توسعه می توانند  به نوبت از مراحل توسعه جلو بزنند و از طریق استفاده از فناوری های در حال ظهور نظیر هوش مصنوعی (AI) ، تحلیل داده بزرگ و زنجیره بستکی (بلوکی) با بازار های توسعه یافته همتراز شوند .انواع دولت ها از این انقلاب صنعتی دیجیتال محور بهره می برند تا شمول اقتصادی و اجتماعی اشان را از طریق تغییر شکل به سمت جامعه هوشمند بهبود بخشند . عدم موفقیت دولت های کشور در حال توسعه برای پذیرش انقلاب صنعتی چهارم دیجیتال محور ممکن است به عقب ماندگی منجر شود . همچنین سازمان ملل بر قدرت فناوری تاکید می کند و  نقش فناوری در دستیابی به اهداف توسعه پایدار که در سال 2015 توسط کشور های عضو پذیرفته شود توسط انقلاب صنعتی محقق می شود .

ABSTRACT

the advent of the 4th industrial revolution promises significant social and economic opportunities and challenges which demand that governments respond appropriately in supporting the transformation of the society. e purpose of this study is to understand the challenges confronting developing countries in the adoption of digital transformation agendas to leverage the social and economic benefits of the digital-driven industrial revolution 4.0. the research is based on an interpretive case study that uses documents evidence and a review of the literature as its primary method of collecting data. South Africa is used as a single case study of a developing country that has embraced digital transformation as a critical strategy in inclusive growth.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی
دانلود مقاله انگلیسی