دانلود مقاله

توضیحات محصول

چالش ها در داده های تست چاه از مخازن چند لایه ؛ مورد میدانی

صفحات فارسی 15    2764 کلمه

صفحات انگلیسی 9

چکیده :

تحلیل داده های تست خوب در مخازن چند لایه به طور معمول یک مشکل چالش برانگیز به دلیل پیچیدگی پیچیدگی جریان درون لایه می باشد ؛ این مشکلات در نتیجه داده ناکافی از جریان لایه منحصر به فرد درون چاه می باشد . همچنین ، این نوع تست ها اغلب می توانستند در طول دوره حبس تفسیر نگردند . تحلیل گر که برای این نوع تحلیل استفاده می گردد ، بایستی در ابتدا تایید گردد تا این هدف کسب گردد و بعضی تلاش ها صورت می گیرند و در نهایت بهترین روش تهیه می گردد .

مدل شبیه سازی عددی در این بررسی مورد استفاده قرار می گیرد تا مدل های سنتزی مخازن چند لایه طراحی گردند . سپس خروجی مدل با تحلیل گر تحلیلی تست چاه ، Ecrin  صادر می گردد و تست ها همانند داده های واقعی تحلیل می گردند . سناریو های مختلف برای تست کردن مخازن لایه دار مورد بررسی قرار می گیرند تا کمترین خطا ها را داشته باشند . مشخص گردید که به منظور درک پارامترهای مخزن درست ، ضروری است تا بعضی ضرایب تعریف گردند سپس داده تست چاه در میدان پارس جنوبی تحلیل گردیدند و پارامترهای لایه انفرادی و ناهمگنی مخزن کسب گردیدند . در نهایت ، تعدادی از پیشنهادات و نتیجه گیری ها مطرح گردیدند تا تحلیل کامل و شبیه سازی مخازن چند لایه صورت گیرند و یک روش مشخص می گردد تا نرخ های لایه منحصر به فرد در تحلیل تحت تاثیر قرار گیرند تا نتایج بهتری داشته باشند . هر کسی با استفاده از این متدولوژی می تواند بهره وری چاه ها در زمان کمتر را ارزیابی نماید و در انجا ضرورت کمتری برای شبیه سازی عددی مخزن وجود خواهد داشت .

Abstract – The analysis of well test data in multilayer reservoirs is usually a challenging problem due to the complexity of interlayer flow within reservoir; these problems are as a result of insufficient data from unique layer flow into the wellbore. Also, these kinds of tests often could not be interpreted during shut-in period. The analyzer which is used for this kind of analysis should be verified first, to achieve this purpose some attempts are made and finally the best method is provided.
In this study; a numerical simulation model is used to design synthetic models of multilayer reservoirs, and a methodology is developed to get individual layer rate versus time. The output of the model is then exported to an analytical well test analyzer, Ecrin, and the tests are analyzed as actual data. Different scenarios for testing layered reservoirs are examined to get the least errors. It was found that in order to get the right reservoir parameters it is necessary to define some efficacy coefficients, then, the well test data of a well in South Pars field were analyzed and the individual layer parameters and reservoir heterogeneity were obtained. Finally some suggestions and conclusions are made to make a complete analysis and simulating multi-layer reservoirs and a method is specified to affect the unique layer rates on analysis to have better results. Using this methodology one can evaluate productivity of wells in less time and there will be less necessity for reservoir numerical simulation.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی