دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

کریسپر/کس9 به عنوان ابزاری امیدبخش برای توسعه ی واکسن مالاریا 

تعداد کلمات فایل انگلیسی: 1662 کلمه  5 صفحه pdf

تعداد صفحات انگلیسی:5 صفحه word  فونت: B nazanin 14

کریسپر/کَس9  به عنوان یک ابزار امیدبخش برای توسعه‌ی واکسن مالاریا

چکیده

در مورد حمل و نقل و مبادلات اقتصادی، بیماری های منتقله از طریق ناقل باید به عنوان خطرات احتمالی برای کشور‌های مختلف ملاحظه شوند که موقعیت مناسبی برای پیدایش و پراکندگی آن‌ها وجود دارد. مالاریا یکی از آن هاست که کشور های متعددی از سال های پیش درگیر چالش با این بیماری بوده اند. واکسن‌ها به عنوان اولین انتخاب برای جلوگیری و کنترل این نوع از بیماری‌ها بوده اند، اما با وجود تلاش های انجام شده برای تولید واکسن مالاریا، هیچ واکسن پیشگیری کننده ای برای این بیماری وجود ندارد. بنابراین، این موضوع مورد توجه محققان قرار گرفته است تا یک واکسن کارآمد برای مبارزه با مالاریا طراحی کنند. با توجه به چرخه زندگی انگلی، انواع مختلفی از واکسن های مالاریا معرفی شده است که یکی از آنها انگل های ضعیف شده است. اولین تدبیر برای ایجاد انگل های تضعیف شده تابش بود. با انقلابی در رویکردهای ژنومیک، دستیابی به موفقیت در این نوع تولید واکسن اتفاق افتاد. ژنومیک عملکردی به تعیین عملکردهای ژن کمک می کند و با ترکیب مجدد همولوگ ، ایجاد جهش خاص یا ناک اوت ژن امکان پذیر است. در بین شیوه‌های مختلف، کریسپِر کَس9 یک روش کارآمد برای ژن تارگتینگ است. در این بررسی، شرح مختصری از کریسپِر کَس9 ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی: کریسپِر کَس9 ؛ 1قبل از گلبول قرمز2 ؛ اسپوروزوئیت3

CRISPER/Cas9 as a Promising Tool for Development Malaria

Vaccine

 

Mahdokht Ilbeigi KN and Abbasali R*

Malaria and Vector Research Group (MVRG), Biotechnology Research Center (BRC), Pasteur Institute of Iran, Iran

*Corresponding author: Abbasali R, Malaria and Vector Research Group (MVRG), Biotechnology Research Center (BRC), Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran, Email: raz. biotech@gmail.com

Review Article

Volume 5 Issue 1

Received Date: February 24, 2020

Published Date: March 30, 2020

DOI: 10.23880/vvoa-16000137

Abstract

With regard to the transportation and economical exchanges, vector borne diseases should be considered as potential risks for different countries that have the suitable situation for their emergence and distribution. Malaria is one of them that numerous countries have been involved in challenge with this disease from previous years. Vaccines have been the first choice for preventing and controlling these types of diseases, but despite the performed efforts for developing the malaria vaccine, there is no a preventive vaccine for this disease. Therefore, this subject is on the focus of researchers to design an efficient vaccine for combatting against malaria. According to the plasmodium parasite life cycle, different types of malaria vaccines have been introduced that one of them are attenuated parasites. The first strategies for creating attenuated parasites were radiation. By revolution in genomics approaches, a breakthrough was occurred in this type of vaccine development. Functional genomics helps to determine the gene functions and by homologous recombination, it is possible to create specific mutation or gene knock out. Between different methods, CRISPR/Cas9 is an efficient method for gene targeting. In this review, a brief description of CRISPR/Cas9 is presented.

Keywords: CRISPR/Cas9; Pre-Erythrocytic; Sporozoite

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی