دانلود مقاله6e

توضیحات محصول

 Interarea Oscillation Damping Controls for Wind Power Plants

کنترل میرایی نوسانات بین ناحیه‌ای به‌وسیله  نیروگاه‌های بادی

 مربوط به سال 2014 و شامل 9 صفحه فایل انگلیسی 

19 صفحه فایل ترجمه  فارسی        تعداد کلمات ترجمه فارسی:4844

Abstract: This paper investigates the potential for wind power plants (WPPs) to damp interarea modes. Interarea modes may be the result of a single or a group of generators oscillating against another group of generators across a weak transmission link. If poorly damped, these power system oscillations can cause system instability and potentially lead to blackouts. Power conversion devices, particularly, megawatt-scale converters that connect wind turbines and photovoltaic power plants to the grid, could be used to damp these oscillations by injecting power into the system out of phase with the potentially unstable mode. In our model, this power may be provided by a WPP. Over time, the net energy injection is near zero; therefore, providing this “static damping” capability is not expected to affect the energy production of a WPP. This is ameasurement-based investigation that employs simulated measurement data. It is not a traditional small-signal stability analysis based on Eigenvalues and knowledge of the power system network and its components. Kundur’s well-known twoarea, four-generator system and a doubly fed induction generator (DFIG)-based WPP are modeled in PSCAD/EMTDC. The WPP model is based on the Western Electricity Coordination Council (WECC) standard model. A controller to damp interarea oscillations is added to the WECC DFIG model, and its effects are studied. Analysis is performed on the data generated by the simulations. The sampling frequency is set to resemble the sampling frequency at which data are available from phasor measurement units in the real world. The Yule–Walker algorithm is used to estimate the power spectral density of these signals.

چکیده

این مقاله به بررسی پتانسیل نیروگاه‌های بادWPP ) ) برای خنثی‌سازی حالت‌های بین ناحیه‌ای می‌پردازد. حالت‌های بین ناحیه‌ای ممکن است نتیجه یک یا گروهی از ژنراتورها باشند که در مقابل یک گروه دیگر از ژنراتورها در یک پیوند ضعیف انتقال نوسان می‌کنند. اگر ضعیف باشد، این نوسانات سیستم قدرت می‌تواند باعث ناپایداری سیستم شود و به‌طور بالقوه منجر به خاموشی شود. دستگاه‌های تبدیل انرژی، به‌ویژه مبدل‌های مقیاس مگاواتی که توربین‌های بادی و نیروگاه‌های فتوولتائیک را به شبکه متصل می‌کنند، می‌توانند با تزریق قدرت به سیستم خارج از فاز با مود بالقوه ناپایدار به کار روند. در مدل ما این قدرت ممکن است توسط WPP ارائه شود. در طول زمان، تزریق انرژی خالص نزدیک صفر است؛ بنابراین، فراهم کردن این قابلیت “میرایی ثابت” انتظار نمی‌رود که بر تولید انرژی یک WPP اثر بگذارد. این تحقیق مبتنی بر اندازه‌گیری است که از داده‌های اندازه‌گیری شده برای شبیه‌سازی استفاده می‌کند. این یک تجزیه‌وتحلیل ثبات سیگنال کوچک مبتنی بر ارزش ویژه و دانش شبکه قدرت و اجزای آن نیست. شناخته‌شده دوگانه Kundur، سیستم ژنراتور چهارگانه و ژنراتور القایی دو سو تغذیهDFIG ) ) مبتنی بر WPP در PSCAD / EMTDC مدل‌سازی می‌شوند. مدل WPP مبتنی بر مدل استاندارد شورای هماهنگی برق غرب WECC) ) است. یک کنترل‌کننده برای میرا کردن نوسانات بین ناحیه‌ای به مدل WECC DFIG اضافه‌شده است و اثرات آن موردبررسی قرارگرفته است. تجزیه‌وتحلیل بر روی‌داده‌های تولیدشده توسط شبیه‌سازی انجام می‌شود. فرکانس نمونه‌گیری شبیه به فرکانس نمونه‌برداری است که در آن داده‌ها از واحدهای اندازه‌گیری فازور در دنیای واقعی در دسترس هستند. الگوریتم Yule-Walker برای تخمین تراکم طیف توان این سیگنال‌ها استفاده می‌شود.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

دو × 5 =