دانلود مقاله

توضیحات محصول

گلیکوزیدهای گل صدتومانی در موش های در معرض استرس خفیف غیرقابل پیش بینی مزمن مانند ضدافسردگی ایجاد می کنند: تأثیرات بر عملکرد هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز

تعداد صفحات انگلیسی :6

تعداد صفحات فارسی: 8           تعداد کلمات: 3314

چکیده

قسمت ریشه Paeonia lactiflora Pall  یا (Ranunculaceae)، معروف به گل صد تومانی ، یک گیاه چینی است که معمولاً برای درمان اختلالات شبه افسردگی استفاده می شود. مطالعات قبلی در آزمایشگاه ما نشان داده است که گلیکوزیدهای گل صد تومانی (TGP) در مدل های مختلف ناامیدی رفتاری ، عملکردی مانند افسردگی ایجاد می کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اینکه آیا TGP می تواند بر فشار خون ناشی از استرس خفیف مزمن (CUMS) در موش ها تأثیر بگذارد صورت گرفت. مکانیسم (های) اساسی مانند شبه ضد افسردگی با اندازه گیری سطح کورتیکواسترون سرم ، گیرنده گلوکوکورتیکوئید (GR) و فاکتور نوروتروفیک مغز (BDNF) mRNA در بافت های مغز بررسی شد. CUMS که 6 هفته به طول انجامید ، باعث بروز رفتار افسردگی مانند در موش ها شد ، که با کاهش قابل توجهی در مصرف ساکارز و افزایش زمان بی حرکتی در آزمون شنای اجباری نشان داده شد. در حالی که سطح کورتیکواسترون سرم در موشهای در معرض CUMS به طور قابل توجهی افزایش یافت ، بیان mRNA GR در هیپوکامپ و mRNA BDNF در هیپوکامپ و قشر فرونتال در موشهای تحت درمان با CUMS کاهش یافت. تجویز روزانه داخل معده( TGP (80 یا 160 میلی گرم در کیلوگرم در روز) در طی شش هفته CUMS تغییرات رفتاری و بیوشیمیایی ناشی از CUMS را به طور قابل توجهی سرکوب می کند. نتایج نشان می دهد که اثر ضد افسردگی TPG احتمالاً با تنظیم عملکرد محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال و افزایش بیان BDNF در بافت های مغز تعدیل می شود.

Peony glycosides produce antidepressant-like action in mice exposed to chronic unpredictable mild stress: Effects on hypothalamic-pituitary-adrenal function and brain-derived neurotrophic factor

The root part of Paeonia lactiflora Pall. (Ranunculaceae), commonly known as peony, is a commonly used Chinese herb for the treatment of depression-like disorders. Previous studies in our laboratory have demonstrated that total glycosides of peony (TGP) produced antidepressant-like action in various mouse models of behavioral despair. The present study aimed to examine whether TGP could affect the chronic unpredictable mild stress (CUMS)-induced depression in mice. The mechanism(s) underlying the antidepressant-like action was investigated by measuring serum corticosterone level, glucocorticoid receptor (GR) and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) mRNA levels in brain tissues. CUMS, being lasted for 6 weeks, caused depression-like behavior in mice, as indicated by the significant decrease in sucrose consumption and increase in immobility time in the forced swim test. Whereas serum corticosterone level was significantly increased in mice exposed to CUMS, expressions of GR mRNA in hippocampus, and BDNF mRNA in hippocampus and frontal cortex, were decreased in CUMS-treated mice. Daily intragastric administration of TGP (80 or 160 mg/kg/day) during the six weeks of CUMS significantly suppressed behavioral and biochemical changes induced by CUMS. The results suggest that the antidepressant-like action of TPG is likely mediated by modulating the function of hypothalamic-pituitary-adrenal axis and
increasing the expression of BDNF in brain tissues

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

شانزده − یازده =