دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله رفتارهای جمعی رهبری:ارزیابی رهبر، شبکه تیمی، و ویزگی های موقعیت مسئله که بر استفاده از آنها تاثیر می گذارد 

تعداد کلمات فایل انگلیسی:8540 کلمه 10 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:28 صفحه word فونت 14 B Nazanin

رفتارهای جمعی رهبری:ارزیابی رهبر، شبکه تیمی، و ویزگی های موقعیت مسئله که بر استفاده از آنها تاثیر می گذارد

کلمات کلیدی:رهبری جمعی، تفاوت های فردی، شبکه، ارتباطات، تبادل تیم رهبری
چکیده:
تمرکز بر رهبری، جمعی، غیر سلسله مراتبی به صورت پیوسته با چندین نظریه مختلف در حال ظهور، (یامارینو، سالاس، سربان، شیرفس، و شافلر، 2012) در حال افزایش بوده است. در حالی که اکثرا این دیدگاه را در نظر می گیرند که روشهای جمعی تا رهبری (بعنوان مثال، رهبری توزیع شده و مشترک) ویزگی های نوظهور تیم، یک چارچوب یکپارچه اخیر توسط فردریک، واسی، اسچالک، روراک و مامفورد (2009) هستند که رهبری جمعی را پیشنهاد کردند که به صورت استفاده جمعی از تجربه و تخصص در شبکه تعریف شد، که نقش رهبر مرکزی را از بین نمی برد. در مطالعه حاضر، سه بعد رفتارهای رهبری جمعی از فردریک و همکاران (2009) چارچوب-ارتباطات، توسعه شبکه و تبادل تیم-رهبری با توجه به چگونگی تاثیر فردی رهبرها (هوش، تجربه، و شخصیت) ازمایش می شوند، شبکه تیمی (اندازه، هم پیوندی، و محاط بودن) دامنه مسئله معین (تغییر استراتژیک یا نوآوری)، و تمرکز مسئله (وظیفه یا ارتباط متمرکز) بر استفاده از هر بعد رهبری جمعی تاثیر گذار می باشد.

Collective leadership behaviors: Evaluating the leader, team network, and problem situation characteristics that influence their use

ABSTRACT
The focus on non-hierarchical, collectivistic, leadership has been steadily increasing with several different theories emerging (Yammarino, Salas, Serban, Shirreffs, & Shuffler, 2012). While most take the view that collectivistic approaches to leadership (e.g., shared and distributed leadership) are emergent properties of the team, a recent, integrative framework by Friedrich, Vessey, Schuelke, Ruark and Mumford (2009) proposed that collective leadership, defined as the selective utilization of expertise within the network, does not eliminate the role of the focal leader. In the present study, three dimensions of collective leadership behaviors from the Friedrich et al. (2009) framework — Communication, Network Development, and Leader-Team Exchange were tested with regard to how individual differences of leaders (intelligence, experience, and personality), the team’s network (size, interconnectedness, and embeddedness), the given problem domain (strategic change or innovation), and problem focus (task or relationship focused) influenced the use of each collective leadership dimension.

Keywords:Collective leadership Individual differences Network Communication Leader-Team Exchange

کد:10670

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل :www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله رفتارهای جمعی رهبری:ارزیابی رهبر، شبکه تیمی، و ویزگی های موقعیت مسئله که بر استفاده از آنها تاثیر می گذارد