دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله طبقه بندی منع توزیع شده ی رویکردهای کاهش خدمات برای رایانش ابری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:10800 کلمه 47 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:19 صفحه word فونت 14( ArialBody CS)

طبقه بندی منع توزیع شده ی رویکردهای کاهش خدمات برای رایانش ابری

چکیده

رایانش ابری نقش اصلی در برطرف ساختن نیازهای تجاری امروز دارد. در هر صورت، حمله های منع خدمات توزیع شده( DDoS) می توانند تهدیدی برای دسترسی به عملکردهای ابری باشند. در سال های اخیر، تلاش های بسیاری صرف بررسی انواع مختلف حملات DDoS شد. در این مقاله نظرسنجی، تمرکز ما بر این است که چگونه این حملات را کاهش دهیم. ما معتقدیم که تکنولوژی رایانش ابری به طور ضروری روش پاسخ گویی ما را به یک حمله ی DDoS بر اساس تعدادی ویژگی های جدید که با ظهور این تکنولوژی معرفی گشت، تغییر می دهد. ما ابتدا یک طبقه بندی جدید از استراتژی های کاهش DDoS به منظور سازمان دهی کار ارائه می کنیم. سپس، درباره ی ویژگی اصلی استراتژی های موجود برای کاهش DDoSتوضیح می دهیم و عملکردهای آنها را در محیط ابری توضیح می دهیم. سپس، نشان می دهیم که چگونه مکانیسم های موجود DDoS با توپولوژی شبکه ی ابری متناسب است. در نهایت، درباره ی برخی مکانیسم های DDoS به طور جزئی بحث کرده و رفتار آنها را در ابر مقایسه می کنیم. هدف ما نشان دادن این است که چگونه این ویژگی ها دیدگاه تازه ای به مکانیسم های DDoS موجود ایجاد کرده اند و درباره ی اینکه چگونه حملات DDoS  را در رایانش ابری کاهش دهند، دید تازه ای به محققان داده است.

Taxonomy of Distributed Denial of Service Mitigation Approaches for Cloud Computing

Abstract
Cloud computing has a central role to play in meeting today’s business requirements. However, Distributed Denial-of Service (DDoS) attacks can threaten the availability of cloud functionalities. In recent years, many effort has been expended to detect the various DDoS attack types. In this survey paper, our concentrate is on how to mitigate these attacks. We believe that cloud computing technology can substantially change the way we respond to a DDoS attack, based on a number of new characteristics, which were introduced with the advent of this technology. We first present a new taxonomy of DDoS mitigation strategies to organize the work. Then, we go on to discuss
the main features of existing DDoS mitigation strategies and explain their functionalities in the cloud environment. Afterwards, we show how the existing DDoS mechanisms fit into the network topology of the cloud. Finally,
we discuss some of these DDoS mechanisms in details, and compare their behavior in the cloud. Our objective is to show how these characteristics bring a novel perspective to existing DDoS mechanisms, and so give researchers
new insights into how to mitigate DDoS attacks in the cloud computing.
Keywords: Distributed Denial of Service (DDoS), DDoS detection, DDoS mitigation,
(Defense system, Cloud Computing, Software-Defined Networking (SDN

کد:10822

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله طبقه بندی منع توزیع شده ی رویکردهای کاهش خدمات برای رایانش ابری

نظری بدهید

پانزده + 17 =