دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله چرا شرکت ها گزینه های سهام را می پذیرند و چه کسی نفع می برد؟ یک تجربه طبیعی در چین

تعداد کلمات فایل انگلیسی:11900 صفحه 25 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:57 صفحه word فونت 12 B Nazanin

 

چرا شرکت ها گزینه های سهام را می پذیرند و چه کسی نفع می برد؟ یک تجربه طبیعی در چین

چکیده

یک تغییر قانونی در سال 2006، که اجازه جبران خسارت صاحبان سهام در چین را می دهد، یک تجربه طبیعی برای بررسی محرک ها و نتایج گزینه های سهام است. دو ویژگی منحصر به فرد وجود دارد. اول، پذیرش گزینه های سهام به سرعت در مقایسه با ایالات متحده، که در آن گزینه های سهام بیش از 100 سال با دوره های پذیرش بالا (دهه1990) و پایین (قبل از دهه 1950s) وجود داشته است. دوم، گزینه های سهام توسط شرکت های دولتی (SOEs) صادر شده است، که جنبه ای غیر معمول است.

این مطالعه تمام شرکتهای فهرست شده در چین را از سال 2004 تا 2014، با دو نظریه رقابتی بررسی می کند: قرارداد بهینه و قدرت مدیریتی. اگر مدیران سرمایه سهام بیشتری داشته باشند، اگر مدیرعامل نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره عمل کند و اگر کمیته های جبران خسارت وجود داشته باشد، مدیران احتمال بیشتری برای دریافت گزینه های سهام دارند. نوع مالکیت و ویژگی های شرکت نیز عوامل ضروری در اعطای گزینه های سهام می باشند. در شرکت های غیر SOEs، شواهد نشان می دهد که کنترل سهامداران اعطای گزینه های سهام را بیشتر اوقات کمتر می کند، اما اگر این کار را انجام دهند، به نظر می رسد که مدیران را مجبور به تبانی در تونل زنی می کنند. با بکارگیری رویکرد تطبیق امتیاز برای توجیه گرایش انتخاب توسط خود شخص، ما هیچ پیشرفتی در عملکرد شرکت یا ارزش سهامدار پس از صدور گزینه های سهام مشاهده نمی کنیم. بر این اساس، به نظر می رسد قدرت مدیریتی محرک غالب برای معرفی گزینه های سهام است. از این رو، پاسخگویی مدیریتی و آشکارسازی بهتری لازم است تا اطمینان حاصل شود که گزینه های سهام به ایجاد ارزش کمک می کند.

کلمات کلیدی: گزینه های سهام، قدرت مدیریتی، قرارداد بهینه

 

 

Why do firms adopt stock options and who benefits? A natural experiment in China

Abstract

A regulatory change in 2006, permitting equity compensations in China, offers a natural experiment to investigate drivers and outcomes of stock options. There are two unique features. First, adoption of stock options occurred rapidly compared to the US, where stock options have been around for more than 100 years with periods of high (1990s) and low (before 1950s) adoption. Second, stock options have been issued by state-owned enterprises (SOEs), an unusual aspect. This study analyzes all listed companies in China from 2004 to 2014, testing two competing theories: optimal contracting and managerial power. If managers own more equity, if the CEO also serves as board chairman and if compensation committees exist, managers are more likely to receive stock options. Ownership type and firm characteristics are also essential factors in granting stock options. In non-SOEs, evidence suggests that controlling shareholders award stock op­tions less frequently but if they do they seem to induce managers to collude in tunneling. Applying a propensity score matching approach to account for an alleged self-selection bias, we do not observe any improvements in firm perfor­mance or shareholder value after stock options have been issued. Accordingly, managerial power seems to be the predominant driver for the introduction of stock  options.   Hence, managerial accountability and better disclosure are esential  to ensure that stock options do contribute to value creation

keywords:stock options ,managerial power ,optimal contacting

کد:11113

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله چرا شرکت ها گزینه های سهام را می پذیرند و چه کسی نفع می برد؟ یک تجربه طبیعی در چین