دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله رسانه و قانون افترا: تجربه مالزی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:5950 کلمه 8 صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:22 صفحه word فونت 14 B Nazanin

رسانه و قانون افترا: تجربه مالزی
رسانه نقش مهم خود را به صورت یک انعکاس مشروعی از علاقه عقیده عام مفروض و تقویت کرده است. به هرحال، رسانه به طور خاص در برابر خطای گیج کننده علاقه عمومی با علاقه شخصی انها آسیب پذیر می باشد. در واقع، افراد به طور فزاینده ای جستجوی پناه و بازپرداخت دعوی قضایی را آغاز کرده اند. رسانه مالزیایی به طور سنتی روی ساخت کشور، انسجام اجتماعی، و ژورنالیسم مسئول تمرکز کرده است. این مقاله هدفمند است تا عملیات قانون افترا را روی رسانه در مالزی بررسی نماید. مقاله نتیجه می گیرد که گرچه هیچ ذکری از آزادی انتشارات در قانون اساسی فدرال مالزی ذکر نشده است، مقاله فرض شده که آزادی نشر را پشتیبانی می کند. به هرحال، آزادی نشر مطلق نیست.

Media and the Libel Law: The Malaysian Experience

Abstract

The media have assumed and reinforced their important role as a legitimate reflection of public interest and opinion. However, the media are peculiarly vulnerable to error of confusing the public interest with their own interest. As a matter of fact, people have increasingly begun to seek the refuge and vindication of litigation. Malaysian media have traditionally focused on nation-building, social cohesion, and “responsible journalism”. This paper aims to examine the operation of libel law on the media in Malaysia. The paper concludes that although there is no mention of press freedom in the Malaysian Federal Constitution, Article 10(1)(a) is assumed to protect press freedom. However, press freedom is not absolute

کد:11208

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله رسانه و قانون افترا: تجربه مالزی