دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله حسابرسی ، اطلاعات حسابداری و بازدهی سرمایه گذاری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:8221 کلمه 14 صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:26 صفحه word فونت 14 B Nazanin

حسابرسی ، اطلاعات حسابداری و بازدهی سرمایه گذاری

در این مقاله به این موضوع می پردازین که حسابرسی چگونه تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری را در خصوص بازدهی سرمایه گذاری  اداره می کند ، برای مثال چه اثراتی از کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازدهی سرمایه گذاری با وجود حسابرسی کم و زیاد می شود . نتیجه بدست آمده نشان می دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری به کاهش مشکلات سرمایه گذاری بیش از حد کمک می کند . به طور مشابه کشف شده که حسابرسی به بهبود بازدهی سرمایه گذاری خیلی کمک می کند در حالیکه مشکلات سرمایه گذاری بیش از حد را نیز کاهش می دهد . علاوه بر این در می یابیم که کیفیت اطلاعات حسابداری و حسابرسی دو مکانیزم با درجات  مختلف  جانشینی در پیشرفت بازدهی سرمایه هستند . کیفیت اطلاعات حسابداری  اساسا با بازدهی سرمایه گذاری برای شرکت هایی که  حسابرس یک حرفه صنعتی است  سازگاری دارد . علاوه بر این ، برای بررسی صحت این نتایج ، این مقاله  روابط علی بین بازدهی سرمایه گذاری ، حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری را از مدل های تساوی هم ارز دینامیک بررسی می نماید .

Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency

ABSTRACT

This study is examined how the auditor specialization moderates the effect of accounting in­formation quality on investment efficiency, i.e., whether the effect of accounting information quality on investment efficiency is increasing or decreasing with the presence of the specialist auditor.

The reached result reveals that the accounting information quality appears to help decrease the overinvestment problem. Similarly, the auditor specialization has been discovered to help greatly in improving investment efficiency, while reducing the underinvestment problem. We further find that the accounting information quality and the auditor specialization are two me­chanisms with some degree of substitution in enhancing investment efficiency. The accounting information quality is positively associated with investment efficiency for firms whose auditor is an industry specialist.

In addition, to check the robustness of the main results, this paper investigates the causal relationships between investment efficiency, auditor specialization and accounting information quality from the dynamic simultaneous-equation models

Keywords:

Investment efficiency

Underinvestment

Overinvestment

Auditor specialization

Accounting information quality (AIQ)

کد:12217

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله حسابرسی ، اطلاعات حسابداری و بازدهی سرمایه گذاری