دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله گسترش رنج: هزینه های اجتماعی زندانی کردن والدین 

تعداد کلمات فایل انگلیسی:14700 کلمه 45 صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:36 صفحه word فونت 11 B Nazanin

گسترش رنج: هزینه های اجتماعی زندانی کردن والدین
گروه تحقیق و ارزیابی اتحادیه خدمات برای کودکان و خانواده ها

مقدمه
این مقاله برای نگارش جزئیات و ارزیابی هزینه ها و مزایای اجتماعی ناشی از زندانی شدن والدینی که فرزند کوچک دارند، ارائه می شود. ما این کار را با جمع آوری و ادغام مجموعه ای متنوع از مطالعات مربوط به تجزیه و تحلیل هزینه-مزایای (CBA) برنامه های خدمات اجتماعی، مطالعات هزینه های بیماری سوء مصرف مواد مخدر و الکل، هزینه های مطالعات جرم و مجموعه بسیار کوچکی از مطالعات هزینه های خود زندان انجام می دهیم. چندین نویسنده قبلا سعی کرده اند یک رویکرد جامع و اجتماعی داشته باشند اما هیچ کدام به طور سیستماتیک هزینه ها و مزایای زندانی بودن را مشخص نکرده اند.
در بخش اول ما تعریف هزینه اجتماعی و بحث در مورد هزینه “خارجی” و “داخلی” را بررسی می کنیم. سپس بر اساس مطالعات هزینه های اجتماعی سوء مصرف مواد و جرم و جنایت، فهرستی از عناصر هزینه و مزایای اجتماعی را ارائه می دهیم و برای هر متهم انگیزه براورد این مقادیر برای مجرمان زندانی شده مواد مخدر در ایالت نیویورک را ایجاد می کنیم. ما کل هزینه ها و مزایای داخلی و خارجی را برای گروه های متخلفین مواد مخدر که از زندان های ایالت نیویورک آزاد شده اند در سال 2005 خلاصه می کنیم و این هزینه ها و مزایا را با جایگزین درمان مواد مخدر مبتنی بر جامعه مقایسه می کنیم. در یک مطالعه جداگانه و حمایت کننده (Ziebert 2006) ما نوشتارهایی را بررسی می کنیم که تلاش می کنند زندان رفتن والدین را به تاثیرات مختلف در کودکانشان مرتبط سازند.

Spreading the Pain: The Social Cost of Incarcerating Parents

Thomas E. Lengyel

Department of Research & Evaluation Services Alliance for Children and Families

Introduction

This paper sets out to itemize and estimate the social costs and benefits incurred by the incarceration of parents who have minor children. We do so by assembling and integrating a diverse set of studies addressing the cost-benefit analysis (CBA) of social service programs, cost-of-illness studies of drug and alcohol abuse, cost of crime studies, and a very small set of studies of the costs of incarceration itself. Few authors have previously attempted a comprehensive, societal approach and none have systematically itemized costs and benefits for incarceration.

In the first section we examine the definition of social cost and the debate about “external” versus “internal” cost. Based on studies of the social costs of drug abuse and crime we then provide an inventory of the elements of social cost and benefit and motivate per-offender estimates of these amounts for incarcerated drug offenders in New York State. We summarize the total internal and external costs and benefits for the cohort of drug offenders released from New York State prisons during 2005 and compare these costs and benefits with the alternative of community-based drug treatment. In a separate, supporting study (Ziebert 2006) we examine the literature that attempts to relate parental incarceration to various effects in their children.

کد:12227

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله گسترش رنج: هزینه های اجتماعی زندانی کردن والدین