دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله اعتبار تحصیل دلیل به روش غیرقانونی در حقوق کیفری ایران

تعداد کلمات فایل انگلیسی:5200 کلمه 12 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:15 صفحه word فونت 14 B Nazanin

اعتبار تحصیل دلیل به روش غیرقانونی در حقوق کیفری ایران

 چکیده

دلیل بعنوان یکی از ابزارهای مهم دستیابی و نیل به حقیقت در نظام حقوق ایران معرفی گردیده است.در واقع وجود دلیل و جمع آوری ادله مرتبط با دعوای مطرح شده موجد حق و عدالت کیفری در سایر نظام های حقوقی  می باشد.تحصیل دلیل نیز همان جمع آوری و ارزیابی ادله  و در نهایت اقناع وجدانی دادرس جهت صدور حکم قاطع دعوا می باشد.،بحث چگونگی تحصیل دلیل،نحوه ی جمع آوری ادله و ارزیابی آن می تواند نقش اساسی در نیل به یک دادرس عادلانه داشه باشد.دو اصل مهم :اصل مشروعیت دلیل و مشروعیت تحصیل دلیل از راه قانونی از جمله اصولی هستند که موضوع تحصیل دلیل را محدود می کنند،یعنی برای کسب دلیل و جمع آوری آن نمی توان از هر طریق اعم از غیرقانونی و غیر شرعی از قبیل:شکنجه،حقه های پلیسی و پزشکی،و بی احترامی و تجاوز به حقوق متهم و …استفاده نمود، زیرا رعایت نکردن این اصول برخلاف اصول هفت گانه ی دادرسی عادلانه و باعث نادیده گرفتن حقوق متهم می گردد.در پاره ای از موارد دلایل از طرق غیر قانونی و نامشروع کسب می گردد،که در مورد اعتبار یا بی اعتباری آن نظریات متفاوتی در حقوق ایران و سایر کشورهای دیگر مطرح گردیده است.نظام حقوق کیفری ایران بطور کامل  این ادله را باطل ندانسته و در پاره ای از موارد از آن در روند دادرسی خود جهت صدور حکم استفاده نموده است.

کلمات و واژگان کلیدی:دلیل،تحصیل دلیل،مشروعیت تحصیل دلیل،تحصیل دلیل غیر قانونی،اعتبار تحصیل دلیل

Illegal reason acquisition validity in Iran’s penal law

Abstract

Reason has been established as an important tool to be used to reach the truth in Iran’s law. Actually, gathering evidence related to the lawsuit provides justice and criminal justice in different juridical systems. Reason acquisition means gathering and evaluating related evidences and finally making a way to persuasion of the judge for a decisive sentence. The debate over how to gather the evidence and evaluation settings plays a fundamental role in a fair judgment. There are two important principles here: Legitimacy of the reason, and Legitimacy of reason acquisition. These are the principles limiting the reason acquisition phenomenon, which means gathering evidence by illegal ways, such as torture, Police and medical tricks, and disrespecting the accused party aren’t qualified to be accepted. Disregarding such principles opposes with Seven Principles of Fair Hearing and it leads to disrespecting the accused party’s rights. In some cases, reason acquisition happens through illegal ways, and this has leaded to a variety of theories about validity of claims in Iran and other countries. Iran’s penal law system hasn’t dismissed these claims completely and takes advantage of some within the process of verdicts.

Keywords: reason, reason acquisition, legitimacy of reason acquisition, illegal reason acquisition, reason acquisition validity.

کد:104 kh

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله اعتبار تحصیل دلیل به روش غیرقانونی در حقوق کیفری ایران