دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار (لنگرگاه،محل پهلو گرفتن کشتی،اسکله) مسافرتی[1] (گذرگر)

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4218 کلمه 10 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:25 صفحه word فونت 14 B Lotus

تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار (لنگرگاه،محل پهلو گرفتن کشتی،اسکله) مسافرتی[1] (گذرگر)

چکیده

به نظر می رسد تجزیه و تحلیل و طراحی سازه های لنگرگاه موضوع جدیدی برای مهندسان سازه ای متداول است،اما اینها ساختارهای مهمی هستند که به توسعه تجارت در ملت ما کمک می کنند. طراحیاین پروژه با تمرکز بر تجزیه و تحلیل و طراحی دومین اسکله مسافربری در بندر بیپورKozhikode است.  اینیک ساختار روباز شمع درجا و قالب گیری در محل انجام شده است و در منطقه لرزه ای سوم III قرار دارد.اسکله باید براییک کشتی با ظرفیت 5000DWT طراحی شود.این سازه در معرض نیروها و ترکیبات مختلفی مانند انفجار بزرگ، زلزله، بادهای زیاد، بارهای سنگیندر هر ISقرار دارند: 4651-1983. یک مدل با استفاده از نرم افزار STAADPro تولید شد و تجزیه و تحلیل با بارهای مناسب بر روی ساختار انجام شد.  مشاهده شد که نیروی لرزه ایجزئی از زمان بیپور(Beypore ) در ناحیه لرزه ایIIIواقع شده است.این تحقیق تلاش در برای درک مفهوم طراحی و تجزیه و تحلیل ساختارهایاسکله در شرایط مختلف بارگذاری است.

کلید واژه ها: لنگرگاه(اسکله)، بار، باد، جزر و مد، زلزله

Analysis and Design of Passenger Berthing Structure

Abstract Analysis and design of berthing structures seems to be a new subject to common structural engineers, but they are the important structures contributing to the development of trade in our nation. This design project is focusing on analysis and design of 2nd passenger berth at Beypore port, Kozhikode. It’s an open piled bored cast-in-situ structure and lying in the seismic zone III. The berth is to be designed for a vessel having capacity of 5000DWT. The structure is subjected to various forces and combinations such as, High tide, Earthquake, High winds, heavy live loads as per IS: 4651-1983. A model was generated using STAAD-Pro software and analysis was conducted with appropriate loads acting on the structure. It was observed that seismic force was nominal since Beypore being located in seismic zone III. This research is an attempt to understand the concept of design and analysis of berthing structures under different conditions of loading.

Key Words: Berth, Load, Wind, Tide, Earthquake 1

کد:1-12851

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار (لنگرگاه،محل پهلو گرفتن کشتی،اسکله) مسافرتی[1] (گذرگر)