دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله حسابداری اقتصادی در مدل هتلینگ ساده

تعداد کلمات فایل انگلیسی:5000 کلمه 10 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:17 صفحه word فونت 16 B Nazanin

حسابداری اقتصادی در مدل هتلینگ ساده

چکیده

مدل ساده هتلینگ از استخراج منابع تجدید ناپذیر به علت ساده بودنش، وسیله ای مفید برای پرداختن به دو موضوع در حسابداری اقتصادی است: (۱) برابری اساسی در محاسبه استهلاک و در دفتر داری با ثبت دو طرفه، یا جریان چرخشی، که هم در حسابداری و هم اقتصاد اعمال میشوند. (۲) انگیزه ها، تصمیمات و نتایج در اقتصاد بسیار مهم و حیاتی هستند. استدلال می شود که حسابداری مالی خواسته‌ های موضوع اول را برآورده می ‌کند، اما در مورد دومی اینگونه نیست، و این که حسابداری سبز در مورد هر دو ناموفق است. در صورتی که سود سرمایه در درآمد و محصول خالص گنجانده شود، هر دو مورد می تواند برآورده شود. مقایساتی با مطالعات اقتصاد عمومی نیز صورت گرفته است.

واژگان کلیدی: حسابداری؛ منابع تجدید ناپذیر؛ هتلینگ؛ سرمایه گذاری؛ استهلاک؛ درآمد؛ سودهای سرمایه ای

Economic Accounting in the Simple Hotelling Model

Robert D. Cairns

Department of Economics and Cireq, McGill University, Montreal, Canada and CESifo Munich, Germany

abstract

Because of its simplicity, the simple Hotelling model of exhaustible-resource extraction is a useful vehicle to address two themes in economic accounting: (1) Foundational equalities in the calculation of depreciation and in double-entry bookkeeping, or circular flow, apply in both accounting and economics. (2) Incentives, decisions and outcomes are crucial in economics. It is argued that financial accounting satisfies the demands of the first theme but not the second and that green accounting falls short on both. Both can be satisfied if capital gains are included in net income and product. Comparisons are made to studies in general economics

Key words:

Accounting

Exhaustible resource

Hotelling

Investment

Depreciation

Income

Capital gains

کد:kh125

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله حسابداری اقتصادی در مدل هتلینگ ساده