دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله سخت کوش تر ،بهتر ،سریع تر  قوی تر ؟سر سختی ذهنی و مثلث تاریکی و فعالیت بدنی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4200 کلمه 6 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:16 صفحه word فونت 14 Times New Roman

سخت کوش تر ،بهتر ،سریع تر  قوی تر ؟سر سختی ذهنی و مثلث تاریکی و فعالیت بدنی

*چکیده:

سرسختی ذهنی (MT،) اهمیت منابع روانشناختی فزاینده ایی را برای دستیابی و نتایج سلامت در ورزش نشان میدهد.تحقیق قبلی روابط،پیچیده میان مثلث تاریکی (DT،خود شیفتگی غیر قابل تشخیص در معاینات بالینی،ماکیا ول گرایی و اختلال جامعه ستیزی) و سرسختی ذهنی(MT،) را با توجه و تمرکز کم بروی رفتارهای مرتبط با سلامتی و بهداشت ،به عنوان مثال فعالیت بدنی(PA،) بیان نموده است.

هدف از انجام این مقاله دو بخش دارد که عبارتند از: ارزیابی رابطه ی میان این متغیرها و تعیین و شناسایی هرگونه تفاوت به عنوان تابعی از مهارت ورزشکاران و تعین اینکه آیا سرسختی ذهنی (MT،) به رابطه ی میان مثلث تاریکی (DT،) و فعالیت جسمانی و بدنی کمک میکند و اینکه آیا این رابطه در میان تخصص و مهارت ورزشکاران متفاوت است یا نه.در کل،762 شرکت کننده باتجربه های مختلف در زمینه مشارکت ورزشی از جمله نخبگان یا برگزیده گان(تعداد=222), مبتدی(تعداد =338) و غیر ورزشکاران( تعداد=202) پرسشنامه هایی را برای ارزیابی مثلث تاریکی (DT،) ،سرسختی ذهنی (MT،) و فعالیت بدنی(PA،) تکمیل نمودند.نتایج نشان میدهند که ورزشکاران حرفه ایی و قهرمان در مقایسه با ورزشکاران آماتوری که امتیاز بالاتری نسبت به غیر ورزشکاران دارند، در همه ی متغیرها،امتیاز بیشتری کسب میکنند.علاوه بر اینها،روابط مستقیمی میان خود شیفتگی و سرسختی ذهنی (MT،) یافت میشود.مدل سازی معادله ی ساختاری ،سرسختی ذهنی کاملی را شناسایی و تعیین میکنند که رابطه ی میان مثلث تاریکی و فعالیت بدنی و جسمانی را تعدیل میکند و این تاثیر برای ورزشکاران حرفه اییو مبتدی ها ،نسبت به غیر ورزشکاران مستند تر است.

واژگان کلیدی:خود شیفتگی، ماکیا ول گرایی،سرسختی روحی،فعالیت بدنی،ورزشکاران

Harder, better, faster, stronger? Mental toughness, the dark triad and physical activity

ABSTRACT
Mental toughness (MT) provides additional psychological resources important for achievement and health outcomes in sport. Previous research has highlighted complex relationships between the Dark Triad (DT; sub-clinical narcissism, Machiavellianism, and psychopathy) and MT, but with little focus on health-related beha­viours – i.e., physical activity (PA). The aim of this study was twofold: to assess the relationship between these variables and determine any differences as a function of athlete expertise; and, to determine whether MT mediated the DT-PA relationship, and whether this relationship differed across athlete expertise. In total, 762 participants with varying levels of sports participation experience – elite (n = 222), amateur (n = 338), and non-athletes {n = 202) – completed questionnaires assessing DT, MT, and PA. Results indicated that elite athletes scored higher on all variables compared with amateur athletes who in turn scored higher than non-athletes. Moreover, positive relationships were found between narcissism and MT. Structural equation modelling in­dicated MT fully mediated the relationship between DT and PA, and this effect was more evident for elites and amateurs than non-athletes

Keywords:

Narcissism

Machiavellianism

Psychopathy

Mental toughness

Physical activity

Athletes

کد:kh167

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله سخت کوش تر ،بهتر ،سریع تر قوی تر ؟سر سختی ذهنی و مثلث تاریکی و فعالیت بدنی