دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله تاثیر پارامترهای فرایند جداکننده های مغناطیسی خشک با شدت کم بر جداسازی هماتیت

تعداد کلمات فایل انگلیسی:8100 کلمه 16 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:39 صفحه word فونت 14 Times New Roman (Headings CS)

تاثیر پارامترهای فرایند جداکننده های مغناطیسی خشک با شدت کم بر جداسازی هماتیت

 چکیده

جداکننده های مغناطیسی استوانه ای خاکی کمیاب (RERMS) و جداکننده های مغناطیسی استوانه ای القایی (IRMS) از انواع جداکننده های مغناطیسی خشک با شدت کمکارآمد و ساده بوده که برای تقویت کانی های پارامغناطیسی استفاده می شوند. این جداکننده هااز رایج ترین واحدهای پذیرفته شده برای جداسازی ماسه های معدنی بوده، هرچنداز آنها برای پردازش سایر کانی هابه ندرت استفاده می شود.

در تحقیق حاضر، تلاش شده تا نقش متغیرهای مختلف فرایند RERMS و IRMS برای جداسازی خاکه های هماتیت از یک سنگ معدن درجه پایین درک شود. قبل از بررسی جداسازی مغناطیسی، مشخصات دقیق مواد در مورد خواص فیزیکی، شیمیایی، کانی شناسی ومغناطیسی ارائه شده که از نقطه نظر جداسازی مغناطیسی مورد بحث قرار گرفته است. براساس یافته های این مشخصات، جداسازی مغناطیسی با استفاده از RERMS و IRMS با تغییر برخی از متغیرهای فرایند مربوطه انجام می شود. علاوه بر این، اثرات هر متغیر بر جداسازی هماتیت در این واحدهامورد بحث قرار گرفته و شرایط فرایند بهینه نیز برای بازیابی کارآمدخاکه های هماتیت ازکانیدرجه پایین ارائه می شود. بازده جداسازی این جداکننده ها با داده های آزادسازی حاصل ازQEMSCAN  مقایسه می شود. در نهایت،  RERMS و IRMS می توانند بصورت یک واحد پیش تغلیظ/ رباینده برای صرفه جویی حداکثر میزان ناخالصی در مرحله عملیات خشک استفاده شده که انرژی با توجه به ساییدنکانی ها برای آزادسازی ذخیره می شود.

Influence of process parameters of dry high intensity magnetic separators on separation of hematite

ABSTRACT

Rare earth roll magnetic separators (RERMS) and induced roll magnetic separators (IRMS) are the simple and ef­ficient dry high-intensity magnetic separators used for upgrading different paramagnetic minerals. These are the most popularly adopted units for separation of mineral sands, but its application for processing of other minerals is scanty. In the present investigation, an effort has been made to understand the role of different process vari­ables of RERMS and IRMS to separate the hematite fines from a low-grade ore. Before magnetic separation stud­ies, detailed characterisation of the material was carried out regarding physical, chemical, mineralogical and magnetic properties which are discussed critically from the magnetic separation point of vie w. Based on the find­ings of the characterisation, magnetic separation was conducted using RERMS and IRMS by varying some of the relevant process variables. Further, the effects of each variable on hematite segregation in these units were discussed, and optimum process conditions were derived for the efficient recovery of hematite fines from the low-grade ore. The separation efficiency of these separators is compared with liberation data obtained from QEMSCAN. Finally, the paper concludes stating that RERMS and IRMS can be utilized as a pre-concentrator/ scavenger unit to discard a maximum amount of gangue in a single stage of dry operation which will save energy regarding the fine grinding of the ore for liberation

Keywords:High intensity magnetic separation Hematite fines Beneficiation Paramagnetic minerals Induced roll magnetic separator Rare earth roll magnetic separator

کد:kh168

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تاثیر پارامترهای فرایند جداکننده های مغناطیسی خشک با شدت کم بر جداسازی هماتیت