دانلود مقاله 84ب

توضیحات محصول

 Multiobjective Robust Power System Expansion Planning Considering Generation Units Retirement

برنامه‌ریزی چندهدفه توسعه سیستم قدرت مستحکم با درنظر گرفتن بازنشستگی واحدهای تولید

که مربوط به سال 2017 و شامل 12 صفحه فایل انگلیسی 

32 صفحه فایل ترجمه فارسی               تعداد کلمات فارسی:7764

Abstract: This paper presents a mixed-integer linear robust multiobjective model for the expansion planning of an electric power system. An information-gap decision theory-based framework is proposed to take into account the uncertainties in electrical demand and new power system elements prices. The model is intended to increase the power system resistance against the uncertainties caused by forecast errors. The normal boundary intersection method is used to obtain the Pareto front of the multiobjective problem. Since the planning problem is a large-scale problem, the model is kept linear using the Big M linearization technique that is able to significantly decrease the computational burden. The fuel transportation and availability constraints are taken into account. The model also enables the system planner to build new fuel transportation routes whenever it is necessary. The generating units’ retirement is also incorporated into the model, and the simulation results are showed to the advantages of incorporating units’ retirement in the power system expansion planning model instead of considering it separately. The proposed multiobjective method is applied to the Garver 6-bus, IEEE 24-bus, and IEEE 118-bus test systems, and the results are compared with the well-known epsilon-constraint method.

چکیده

این مقاله یک مدل مستحکم چندهدفه عددصحیح-مختلط خطی برای برنامه‌ریزی توسعه یک سیستم قدرت الکتریکی ارائه می‌کند. یک چارچوب مبتنی بر نظریه تصمیم‌گیری فاصله اطلاعات برای در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها در تقاضای برق و قیمت عناصر سیستم قدرت جدید پیشنهاد شده‌است. هدف از این مدل افزایش مقاومت سیستم قدرت در برابر عدم قطعیت‌های ناشی از خطاهای پیش‌بینی است. روش تقاطع مرزی نرمال برای به دست آوردن نقطه بهینه پارتو در مساله چندمنظوره استفاده شده است. از آنجا که مساله برنامه‌ریزی یک مساله مقیاس بزرگ است، مدل با استفاده از تکنیک خطی‌سازی M بزرگ، خطی نگه‌داشته می‌شود که می‌تواند به طور قابل‌توجهی بار محاسباتی را کاهش دهد. محدودیت‌های حمل و نقل سوخت و دسترس‌پذیری نیز به حساب می‌آیند. این مدل همچنین به برنامه‌ریز این سیستم اجازه می‌دهد هر زمان که لازم باشد، تجهیزات حمل و نقل سوخت جدید بسازد. بازنشستگی و عدم کارکرد واحدهای تولید نیز در این مدل گنجانده شده‌اند و نتایج شبیه‌سازی به منظور نمایش مزایای استفاده از بازنشستگی واحدها در مدل برنامه‌ریزی توسعه سیستم قدرت به جای بررسی جداگانه آن، نشان داده می‌شوند. روش چندمنظوره پیشنهادی برای سیستمهای تست گارور 6 باسه، 24 و 118 باسه IEEE بکار گرفته شده و نتایج با روش شناخته‌شده اپسیلون محدودیت مقایسه می‌شوند.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

10 − 8 =