دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

غده هیپوفیز و هورمون رشد

تعداد کلمات انگلیسی:4

تعداد صفحات فارسی:6              کلمات فارسی:2709

خلاصه

گفته می شود که غده هیپوفیز (PG) غده درون ریز “اصلی” است و از طریق هورمون های تروپیک بر سایر غدد درون ریز تأثیر می گذارد تا هورمون هایی ترشح کند که تأثیرات گوناگونی روی سیستم بدن دارند. هورمون رشد (GH) هورمونی از غده هیپوفیز است که دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم تولید شده توسط سوماتوتروف ها در اوایل زندگی جنین است. این ماده برای رشد طبیعی پس از زایمان ضروری است و در سیستم های مختلف فیزیولوژیکی اثرات گوناگونی دارد. محور سوماتوتروفیک عمدتا از GH ، فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) و سایر عوامل تنظیم کننده رشد ساخته شده است. این بررسی روابط آناتومیکی مربوط به PG ، جنبه اساسی فیزیولوژی GH را شامل می شود که شامل مکانیسم عمل (MOA) ، تنظیم و ترشح و یک عمل مستقیم و غیرمستقیم GH از طریق IGF-1 ، یک واسطه از عملکرد جانبی GH است.

کلمات کلیدی: غده هیپوفیز ، غده هیپوفیز قدامی ، هورمون رشد ، فاکتور رشد انسولین مانند 1 ، پروتئین اتصال فاکتور رشد انسولین مانند

Pituitary gland and growth hormone

Summary
The pituitary gland (PG) is said to be a “master” endocrine gland and through its tropic hormones influences other endocrine glands to secrete hormones that have a variety of effects on body systems. Growth hormone (GH) is a pituitary gland hormone that has direct and indirect effects produced by somatotrophs in early fetal life. It is essential for normal postnatal growth and has
diverse effects across multiple physiological systems. The somatotrophic axis is made predominantly of GH, insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and other factors regulating growth. This review summarises the relevant anatomical relationships of the PG, the basic aspect of GH physiology which includes mechanism of action (MOA), regulation and secretion and a direct and indirect
action of GH through IGF-1, an important mediator of most of the peripheral action of GH.
Keywords: pituitary gland, anterior pituitary gland, growth hormone, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی