دانلود مقاله6e

توضیحات محصول

بهبود حرارتی قالب های استیلی که در حرارت بالا کار می کنند

  صفحات انگلیسی: 5

صفحات فارسی: 9    تعداد کلمات:3158

هدف:

این مطالعه نتایج آزمایش خانگی و نیز مقالات تحقیقی کامل در مورد تیمار حرارتی ابزار های استیلی H13 را گزارش می کند. استراتژی تیمار حرارتی توسط صنایع مورد تجربه قرار گرفته و به تفصیل توصیف شده است. اثر انواع مختلف تیمار حرارتی بر ایجاد تافنس شکست و نیز سختی آن مورد بررسی قرار گرفت.

طراحی/متودولوژی/ دسترسی: به دلیل تطبیق پذیری و کاربرد های متنوع ، آلومینیوم به عنوان یک فلز چندین هزار ساله مورد استفاده قرار گرفت.اکستروژن تجاری آلیاژ های آلومینیوم  یک فرایند چرخه ای بوده و تحت حرارت عمل می کنند. افزایش استرس های مکانیکی و دمایی  ایجاد شده در قالب مطابق با شکل دهی آن بوده و بنابراین فاکتور مهمی در اکستروژن به شمار می رود. قالب و سنبه ( که برای پروفیل های خالی مورد استفاده قرار می گیرند )  عمده ترین ابزاهایی هستند که فرسایش یافته و همچنین این ها بیشترین استرس را حین اکستروژن دریافت می کنند. برای قابلیت اطمینان و دوام قالب های اکستروژن، ظرفیت حجمی حمل ابزار های استیل، خصوصیات فرسایشی آن ها تحت حرارت بالا و مقاومت آن ها در برابر فرسایش قطعا مهم است. برای پایداری در برابر استرس های زیاد، استیل باید مقاومت و استحکام بالایی داشته باشد.  برای مقاومت در برابر فرسایش فلز باید سخت بوده و سطح آن یکپارچه باشد. ترکیب استحکام بالا و سختی بالا معمولا از طریق تیمار های دمایی خاص و سخت کردن سطحی بعدی آن  به دست می آید

یافته ها: سفتی (که به وسیله ی تافنس شکست کرنش صفحه ای KIC و یا انرژی حاصل از ضربه شارپی CVN نشان داده می شود) و سختی (HRC) استیل H13 در روش غیر خطی بر خلاف دمای آب دهی متفاوت بود. با افزایش دمای آب دادن، سفتی (تانفس) روند کاهشی-افزایشی نشان داد در حالی که سختی الگوی متضاد ان یعنی  افزایش-کاهش را نشان داد.

محدودیت های تحقیق/کاربرد: استراتژی تیمار حرارتی بهینه برای برای قالب های اکستروژن آلومینیومی تجاری (استیل H13) مشخص کرد که محدوده ی حرارت دهی برای آب دادن می تواند 525-550 درجه سانتیگراد باشد تا بهترین ترکیب  سفتی و سختی بالا به دست اید.

منشا/ارزش: داده های آزمایشی نزدیک به تیمار حرارتی کنترل شده و آزمون های مکانیکی نیز به داده های منتشر شده و در دسترس اضافه شدند. برون یابی-درون یابی قضاوتی و محتاط برای تکمیل ماتریکس داده ها انجام شد. آنالیز نتایج الگو های متغییر عملکرد علمی خوبی را برای ابداع یک استراتژی تیمار بهینه ی حرارتی فراهم می کند.

Purpose: This paper report* results of in-house experimentation and an exhaustive literature search on heal treatment of H]3 lou] steel Meal treatment strategy practiced by the industry is described in detail. Effect f various type* of heal treatment on fracture toughness and hardness is also analyzed. Design/methodcjJogv/approach; Because of iis versatility and wide applicaiions, aluminum has been as Lhe metal of the millennium. Commercial extrusion of aluminum alloys is a cyclic hot-working process. The magnitude of the thermal and mechanical stresses generated in the die and relevant tooling is therefore a major factor in extrusion. The die and mandrel (used for hollow profiles) are the mosi important tools subject to wear and are, at ihe same time, ihe most highly stressed tools in extrusion. For reliability and durability of an extrusion diet the load carrying, capacity of ihe tool steel, its high-temperature fatigue properties, and its wear resistance become criLically important To withstand large stresses, the steel should have high strength and toughness, and to resist wear it should have high hardness and surface integrity. This etimbination of high toughness and high hardness is usually Eichievtd through specific heal treaimeni and surtate hardentng sequences-Findings: Toughness (expressed in terms of plane-strain fracture toughness KIC or Chanpy impact energy CVN) and hardness (URC) of HI 3 sled vary in a nonlinear manner against tempering temperature. Toughness shows a decreasing-increasing irend, while hardness exhibits an opposite increasing-decreasing pauern with increasing tempering temperatures Research Itmitations/implications: Optimum bent Lreaiment straieg>r for commercial aluminum esirusicn dies (HI 3 steel) appears to be ternperine in the 525-55()fJC temperature range, to get the best combination of high iuugliness and high hardness Origirtaljty/valus: Experimental data from closely monitored heat treatment and mechanical lesling has been added 10 the available published data, Careful smd judicious extrapolaiiopn-tntrapolatioon has ako been earned oul to complete Lbe data matrices. Analysis of the resulting variation pauersns provLdtds a good scientific foundation for devising an optimal ht:at Lpeainient strategy.

KeywordA: Heat treatment; Hot extrusion die; H13 tool st«el; Fracture toughness; Impact energy, Hardnoaa

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی