دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله تعمیر داده های متناقض در جامعیت پایگاه داده

تعداد صفحات فایل انگلیسی :5 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 12 صفحه word

3063  ورد

چکیده : در عملیات های جامعیت پایگاه داده های چندگانه ، یکی از مهمترین در کیفیت داده ها ، وجود تناقض در داده ها است . به علت مشتق بودن مدیریت داده در میان منابع اطلاعاتی مختلفی ، چندین امکان برای تعمیر جامعیت داده ها وجود دارد . در این مقاله به تعریف الگوریتم جدیدی برای تعمیر داده های متناقض میان جداول چندگانه براساس وابستگی توابع می پردازیم که می تواند جامعیت پایگاه داده های منبع را بدون حذف چندتایی هایی حفظ کند . الگوریتم چندتایی های را تعریف می کند که می توانند به صرت بالقوه و ذاتی توسط انالیز معیارهای خصوصیات آماری متبط به روز شوند و همچنین برای این به روز رسانی می توان از خواص موثر و دقیق نیز استفاده کرد . تعمیر ساختار سیستمی نیز ارائه شده است و مقایساتی نیز با سایر کارهای مرتبط انجام شده است .

واژگان کلیدی : جامعیت ، وابستگی عملکردی و تابعی ، تناقض ، تعمیر

Inconsistent Data Repairs in Database Integrations

Abstract—In the operations of multiple database integrations, one of the most prominent data quality problems is the existence of inconsistencies. Due to independence of data management among different information sources, there exist several possibilities for repairs of integrated data. In order to get good repairs and preserve the correct data, this paper introduces a new algorithm for repairing inconsistent data among multiple tables based on functional dependencies, which keeps integrity of source databases without deletions of tuples. The algorithm determines the tuples that are potentially updated by analyzing related attribute statistic measures, and is of objective, accurate and effective properties. A repairing system structure is presented, and some comparisons with other related work are given at last.

Keywords- integration; functional dependency; inconsistency; repair

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی