دانلود مقاله 75س

توضیحات محصول

 Review on Energy Storage Systems Control Methods in Microgrids

مروری بر روش‌های کنترل سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های جزیره‌ای

مربوط به سال 2019 و شامل 13 صفحه فایل انگلیسی 

21 صفحه فایل ترجمه فارسی      تعداد کلمات فارسی:5630

Abstract: Microgrids (MGs) are new emerging concept in electrical engineering. Apart from their many benefits, there are many problems and challenges in the integration of this concept in power systems such as their control and stability, which can be solved by Energy Storage Systems (ESSs). In this paper, an introduction to MG architecture and their challenges is initially presented. Then, important types of ESSs and a brief description of their characteristics are reviewed. Different ESSs operation configurations and their control methods are discussed as well. Different advantages and disadvantages of configurations and control methods have been discussed in the paper. A discussion about the control methods of ESSs and future trends are also presented. Investigation of different researches, shows that the control of ESSs has an effective role in different aspects of MGs such as stability, economic, etc.

 

چکیده

شبکه‌های جزیره‌ای (MGs) مفهومی جدید در مهندسی برق می‌باشد. جدا از مزایای بسیاری از آن‌ها، مشکلات و چالش‌های زیادی در ادغام این مفهوم در سیستم‌های قدرت مانند کنترل و پایداری آن‌ها وجود دارد که توسط سیستم‌های ذخیره انرژی (ESSs) حل می‌شود. در این مقاله ابتدا مقدمه‌ای بر معماری MG و چالش‌های آن‌ها ارائه‌شده است. سپس مهم‌ترین انواع ESS ها و شرح مختصری از ویژگی‌های آن‌ها موردبررسی قرار می‌گیرند. پیکربندی‌های مختلف ESS ها و روش‌های کنترل آن‌ها نیز موردبحث قرارگرفته است. در این مقاله، مزایا و معایب مختلف پیکربندی و روش‌های کنترل‌شده موردبررسی قرارگرفته است. بحث در مورد روش‌های کنترل ESS ها و روندهای آینده نیز ارائه‌شده است. بررسی تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که کنترل ESS نقش مؤثر در جنبه‌های مختلف MG ها نظیر پایداری، اقتصادی و غیره دارد.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

13 + 2 =