دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

  دانلود مقاله مقایسه پنج روش آزمایش جعبه سیاه برای نرم افزار شی گرا

تعداد کلمات فایل انگلیسی : 3572 کلمه 8 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 16 صفحه word  فونت 12 B Nazanin

چکیده

با حجیم شدن اندازه نرم افزارها،چک کردن تمام قسمت های کد منبع برای بررسی کنندگان آن، در حالت جعبه سفید در طول تست یکپارچگی یا دوره تست سیستم کار مشکلی است. بنابراین روشهای تست عملکردی مبتنی بر اطلاعات مورد نیاز غالباً در تست سطح سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. بسیاری از روش های آزمون بسیاری بر اساس مشخصات مورد نیاز وجود داشته است. هر روش یک روش متفاوت برای مشخص کردن نیازهای نرم افزار دارد. مهندس آزمون باید جنبه های مختلف رویکردها را در نظر بگیرد و روش آزمایش جعبه سیاه را برای استفاده انتخاب کند. این مقاله مقایسه تجربی روشهای اصلی آزمایش جعبه سیاه را نشان می دهد و نتایج مختلف آنها را با استفاده از آنها برای تست یک سیستم نرم افزاری خاص نشان می دهد. نتیجه نشان می دهد که روش های تست جعبه سیاه سطوح مختلف ساختار کد را بررسی می کنند. برنامه ریز آزمون باید ترکیب را برای روشهای آزمون کارآمد که ترکیبی از روش آزمون  use-case  محور و روش آزمون OCL است، در نظر بگیرد.

کلمات کلیدی: آزمون مبتنی بر مشخصات ، مقایسه روشهای تست ، آزمون جعبه سیاه ، عملکرد روشهای تست.

Comparison of Five Black-box Testing Methods for Object-Oriented Software

Kwang Ik Seo                                                                Eun Man Choi

ABSTRACT

As the size of software is getting huge, it is difficult for testers to check out all parts of source code in white-box style during integration testing or system testing period. Therefore functional test methods based on requirements information are frequently used in system level test. There have been a lot of test methods based on requirement specification. Each method has a different approach to specify software requirements. Test engineer should consider those various aspects of approaches and select proper black-box testing method to be applied. This paper presents the empirical comparison of major black-box testing methods and shows the different results by applying them to test a certain software system. The result shows that black-box testing methods check different levels of code construct. Test planer should consider the combination for the efficient test methods which combine extended use case test method and OCL test method.

Keywords: Specification-based test, Comparison of testing methods, Black-box test, Performance of testing methods.

کد:13601

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پنج روش آزمایش جعبه سیاه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پنج روش آزمایش جعبه سیاه

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش − 3 =